Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů dotčených osob Provozovatel tímto informuje o základních zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů společností Zelená Pošta CZ s.r.o. jako Provozovatelem, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákonem 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“)

Společnost Zelená Pošta CZ s.r.o. k osobním údajům klientů přistupuje zodpovědně a dodržuje pravidla stanovená platnou evropskou a českou legislativou a tak přiměřeně chrání osobní údaje svých klientů. Podle předmětného Nařízení GDPR Vás informujeme o následujících skutečnostech:

1) Provozovatel osobních údajů

Zelená pošta CZ s.r.o. je společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 61460125, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 28247 (dále jen „Společnost“).

2) Kontaktní údaje Provozovatele

Adresa pro zasílání písemností: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Emailový kontakt: gdpr@zelenaposta.cz
webové sídlo: www.zelenaposta.cz

3) Kontrolní úřad

Název: Úřad na ochranu osobních údajů České republiky
Adresa pro zasílání písemností: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www.uoou.cz

4) Kategorie dotčených osobních údajů

Na základě plnění smlouvy společnost zpracovává tyto osobní údaje Dotčené osoby:
 1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ,
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa,
 3. informace o službách, které Vám poskytujeme,
 4. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů,
 5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách,
 6. síťové identifikátory – podrobně viz informace o cookies uvedených na stránkách společnosti Zelená pošta.

5) Účely a legitimita zpracování osobních údajů dotčených osob

Společnost zpracovává osobní údaje dotčených osob – klientů pro následující účely:
 • plnění uzavřené smlouvy na základě smluvního závazku mezi Provozovatelem a Dotčenou osobou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti (vyřizování případných reklamací, vedení účetnictví a archivace, obhajoba právních nároků vyplývajících ze smlouvy nebo při vymáhání pohledávek) a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • marketingové účely, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste již naším zákazníkem, je legitimním důvodem pro marketing náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); (např. zasílání newsletteru);
 • ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku.
Případně pro jiný účel na základě platně uděleného souhlasu Dotčené osoby.

7) Informace o zdroji osobních údajů

Osobní údaje týkající se dotyčné osoby jsou získány od klienta při uzavírání smluvního vztahu, nebo jím písemně k tomu pověřeného zástupce.

8) Předávání osobních údajů

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení. Společnost nepředává osobní údaje žádným třetím subjektům, s výjimkou zpracovatelů. Zpracovateli osobních údajů jsou:
– společnosti zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací a za tímto účelem jsou jim poskytnuty osobní údaje klientů.
Zpracování osobních údajů mohou pro společnost provádět zpracovatelé výhradně na základě smluv o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto údajů, při respektování příslušných ustanovení Nařízení GDPR a ZZOÚ. Zpracovatelé si jsou vědomi, že osobní údaje subjektů údajů nesmějí použít k jiným účelům.
Dále může společnost předávat nezbytné osobní údaje (adresu, kontaktní osobou a její tel.) v případě využití smluvních dodavatelů – dodavatelé poštovních služeb nebo přepravní firmy

9) Přenos osobních údajů do 3. zemí

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

10) Doba zpracování osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je stanovována podle účelu, pro který se osobní údaje zpracovávají.

Informace, které společnost musí archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchovává po dobu danou v zákonech (to se týká zejména účetních dokladů).

Osobní údaje Dotčených osob Provozovatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 1 roku od ukončení smluvního vztahu resp. do odvolání souhlasu Dotčené osoby.

V případě zpracování osobních údajů za účelem oprávněného zájmu zpracovává Provozovatel tyto údaje po nezbytnou dobu k uplatnění těchto oprávněných zájmů.

Provozovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

11) Práva subjektu údajů:

Dotčená osoba má:

– právo na přístup k osobním údajům: Dotčená osoba má právo získat od Zelené pošty CZ s.r.o. potvrzení, že se její osobní údaje zpracovávají, pro přístup k jejím osobním údajům, které se zpracovávají, a pro poskytnutí dalších doplňujících informací:

 • k jakému účelu Provozovatel/společnost zpracovává její osobní údaje,
 • konkrétně které osobní údaje Provozovatel/zprostředkovatel zpracovává,
 • komu Provozovatel/společnost zpracovávané osobní údaje poskytuje,
 • jak dlouho budou osobní údaje uchovávány,
 • odkud její osobní údaje Provozovatel získal (informace o zdroji, pokud osobní údaje neposkytla sama dotčená osoba),
 • jaké přiměřené záruky ochrany osobních údajů přijal Provozovatel/společnost při přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.
 • Dotčená osoba má zároveň právo získat první a jednu kopii výpisu nebo opisu zpracovávaných osobních údajů zdarma.

– právo na opravu osobních údajů: Dotčená osoba má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, příp. doplnila neúplné osobní údaje. Zakotvuje se také povinnost Provozovatele oznámit provedení opravy osobních údajů samotné dotčené osobě a všem příjemcům, kterým byly její údaje poskytnuty.

– právo na výmaz osobních údajů: Dotčená osoba má právo na to, aby Provozovatel/společnost bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, ke kterému je Provozovatel získal nebo zpracovával,
 • dotyčná osoba odvolala souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem, pro který byly zpracovávány a neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování,
 • dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů prováděné za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli nebo zpracování prováděné za účelem oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetí strany a nepřevažují žádné oprávněné důvody k jejich zpracování,
 • namítá zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu; (v) se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
 • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle ZZOÚ, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána,
 • se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz osobních údajů se neuplatní, je-li jejich zpracování nezbytné pro:
 • uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,
 • ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva EU nebo práva členského státu, kterému podléhá Provozovatel, mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli,
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace, pro vědecké účely nebo účel historického výzkumu či pro statistický účel; j. pro privilegované účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování,
 • k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

– právo na omezení zpracování: Dotyčná osoba má právo na to, aby Provozovatel/společnost omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 • pokud dotyčná osoba napadne – namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost údajů,
 • pokud Provozovatel zpracovává údaje protizákonně a dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých právních nároků,
 • je-li zpracování nezbytné ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli, nebo nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Provozovatel nebo třetí strana (s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby) , které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobu dítě), dotyčná osoba namítala vůči zpracování v případech uvedených v tomto odstavci, má právo na omezení zpracování až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

– právo na přenosnost údajů: Dotčená osoba má právo:

 • získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Provozovateli,
 • přenést osobní údaje bez omezení k dalšímu Provozovateli, aniž by jí v tom původní Provozovatel nějakým způsobem bránil,
 • požadovat od Provozovatele, aby on přenesl její osobní údaje k druhému provozovateli, pokud je to technicky možné,
  • nadále pokračovat ve využívání „služeb“ Provozovatele. Konkrétně se jedná o tyto druhy údajů:
   • údaje aktivně a vědomě poskytnuté dotyčnou osobou,
   • vypozorované údaje poskytnuté dotyčnou osobu na základě používání služby nebo zařízení. Dotčená osoba však nemá právo na přenosnost osobních údajů v neomezeném rozsahu.

– právo namítat zpracování osobních údajů: Dotčená osoba má právo namítat proti zpracování jejích osobních údajů, které se uskutečňuje na uvedených právních základech:

 • zpracování je nezbytné ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli,
 • zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.
 • Pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, Provozovatel nesmí dále údaje pro tento účel zpracovávat.

– právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování: 22 GDPR a § 32 ZZOÚ má dotyčná osoba právo žádat, aby automatizovaná individuální rozhodování včetně profilování bylo vůči ní neúčinné. Jelikož společnost tuto zpracovatelskou činnost nevykonává, eventuální námitky vůči ní jsou irelevantní.

– právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky: Dotčená osoba má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, přičemž ten ji musí informovat o stavu vyřízení její žádosti. Zpracovávání osobních údajů nelze namítat, pokud je zpracování osobních údajů dotyčné osoby nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu a když se údaje zpracovávají pro vědecký účel, účel historického výzkumu či pro statistický účel.

Výše uvedená práva máte jako dotčená osoba v rozsahu podle článků 15 až 21 a článku 77 Nařízení GDPR. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva ústně, písemně nebo elektronicky, přes výše uvedené kontaktní údaje. Pokud dotyčná osoba požádá o ústní poskytnutí informací, informace se poskytnou po prokázání její totožnosti. Dotčená osoba je povinna oznámit Provozovateli, veškeré změny v jejích osobních údajích a to neprodleně po jejich změně.