Všeobecné podmínky poskytování služeb prostřednictvím www.zelenaposta.cz společnosti Zelená pošta CZ s.r.o.

čl. 1. Základné ustanovení

 1. 1.1
  Účelem těchto Všeobecných smluvních podmínek (dále jen „VOP“) je vymezit rozsah vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých při poskytování Služeb prostřednictvím internetového portálu www.zelenaposta.cz, užíváním aplikace „Zelená tiskárna“ (dále jen Aplikace).
 2. 1.2
  Zelená pošta CZ s.r.o., IČO 614 60 125, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 28247, ( dále jen Společnost ) je provozovatelem internetového portálu www.zelenaposta.cz , prostřednictvím kterého umožňuje užívání Aplikace.
 3. 1.3
  Uživatel Aplikace (dále jen Odesílatel/Příjemce) je fyzická nebo právnická osoba, která využívá Aplikaci, prostřednictvím portálu www.zelenaposta.cz a to:
  1. a.)
   služby elektronického doručení,
  2. b.)
   služby Hybridní pošty,
  3. c.)
   služby Vytěžování dat.
  4. (dále společně také jen jako Služby)
 4. 1.4
  Odesílatel/Příjemce uzavře smlouvu se Společností:
  1. a.)
   na základě zvláštní Smlouvy o poskytování služeb, nebo
  2. b.)
   na základě těchto VOP tím, že:
   1. (i)
    prostřednictvím registračního formuláře na portálu www.zelenaposta.cz poskytne Společnosti požadované registrační údaje a potvrdí registraci,
   2. (ii)
    vyjádří souhlas se zněním VOP.

čl. 2. Licence

 1. 2.1
  Aplikace je autorským dílem Společnosti.
 2. 2.2
  Aplikace je aplikace volně ke stažení na www.zelenaposta.cz, která Odesílateli/Příjemci umožňuje za podmínek stanovených těmito VOP nakládat s Aplikací s cílem využívat Služby.
 3. 2.3
  Společnost uděluje Odesílateli/Příjemci nevýhradní licenci k užívání Aplikace, územně neomezenou a časově omezenou na dobu trvání majetkových práv, nejdéle však na dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb. Licence se uděluje k užívání Aplikace v souladu s jejím určením a s podmínkami uvedenými v těchto VOP.
 4. 2.4
  Odesílatel/Příjemce není oprávněn jakkoliv zasahovat do Aplikace nebo ji měnit, porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

čl. 3. Služby elektronického doručení

 1. 3.1
  Služba elektronického doručení opravňuje Odesílatele/Příjemce k využití Služeb prostřednictvím portálu www.zelenaposta.cz, a to k doručování zásilek od Odesílatele Příjemci způsobem a ve formátu, které umožňuje Služba, na konto Příjemce na www.zelenaposta.cz, a to na mailovou adresu Příjemce uvedenou v Registračním formuláři.
 2. 3.2
  Smluvní strany se dohodly, že odesílání zásilky se zrealizuje prostřednictvím Aplikace v rozsahu, který si zvolí Odesílatel/ Příjemce.
 3. 3.3
  Odesílatel/ Příjemce je povinen chránit přihlašovací údaje k uživatelskému profilu Odesílatele/Příjemce před ztrátou, poškozením, zpřístupněním jiné osobě nebo jejich zneužitím. Za škody způsobené příjemci v důsledku porušení tohoto ustanovení Společnost nenese odpovědnost.
 4. 3.4
  Pro funkci emailové notifikace přijaté zásilky, je Příjemce povinen nepřetržitě zajistit:
  1. a.)
   přístup k definované elektronické adrese Příjemce (e-mailu),
  2. b.)
   dostatečnou kapacitu emailové schránky Příjemce minimálně 2MB,
  3. c.)
   možnost přijímání elektronické pošty s přílohou s kapacitou do 2 MB,
  4. d.)
   průchodnost elektronické pošty Společnosti přes jakékoliv filtry emailové schránky Příjemce,
  5. e.)
   aktuálnost, úplnost a správnost údajů Příjemce poskytnutých Příjemcem na portálu, které jsou nezbytné pro poskytnutí Služby,
  6. f.)
   software potřebný pro zobrazení zasílaných faktur, jejich příloh nebo písemností,
  7. g.)
   průchodnost a dostupnost Služby, protokolu či jiného technického zabezpečení, které je potřebné na přenos a uložení obsahu.
 5. 3.5
  Příjemce je povinen bezodkladně Společnost prostřednictvím uživatelského profilu informovat o všech změnách, které nastaly v právních skutečnostech příjemce, zejména změna jména a/nebo příjmení, adresy (včetně elektronické adresy), sídla, oprávnění jednat apod. a uvádět v uživatelském profilu aktuální, úplné a správné údaje. Za oznámení nových údajů odpovídá v plném rozsahu Příjemce a pro Společnost jsou závazné údaje, které jsou uvedeny v uživatelském profilu Příjemce v době odeslání faktury nebo jiné písemnosti.
 6. 3.6
  Společnost neodpovídá za nedoručení obsahu nebo doručení neúplného obsahu nebo jeho příloh z důvodu:
  1. a.)
   poruch na komunikační trase při použití internetu,
  2. b.)
   nemožnosti Připojení Příjemce k síti internet,
  3. c.)
   zpřístupnění přihlašovacích údajů do uživatelského profilu Příjemce na portálu jiné osobě.

čl. 4. Služby Hybridní pošty

 1. 4.1
  Služba Hybridní pošty umožňuje Odesílateli / Příjemci využití Služeb a to příjem, zpracování zásilky, fyzické vytvoření zásilky, obálkování zásilky a následně doručení zásilky Adresátovi určenému Odesílatelem.
 2. 4.2
  Smluvní strany se dohodly, že vytvořením zásilky se pro účely této smlouvy bude rozumět vytvoření listovní zásilky v papírové podobě, která se má dodat na adresu uvedenou na zásilce.
 3. 4.3
  Společnost v rámci poskytnutí služby Hybridní pošta poskytne Odesílateli/Příjemci, prostřednictvím online formuláře na www.zelenaposta.cz nebo prostřednictvím Aplikace, „Službu odeslání první zásilky zdarma“. Službu zásilka zdarma může Odesílatel/Příjemce využít jen jednou za celou dobu trvání smluvního vztahu. Zásilka může být zaslána pouze v rámci České republiky (tuzemská zásilka) do 50g s obsahem jednostranně černobíle vytištěného archu A4 zabaleného do dvouokénkové obálky formátu C6/C5.
 4. 4.4
  Povinnou součástí každé zásilky je adresa adresáta.

čl. 5. Služby Vytěžování dat

 1. 5.1
  Služba Vytěžování dat umožňuje Příjemci využití Služeb a to třídění dokumentů podle nastavených kritérií nebo podle zpracovaných informací, notifikační služby na splatnost platebních dokumentů (zejména faktur, upomínek apod.), možnost placení platebních dokumentů, zobrazování analýz a statistik zpracovaných informací.
 2. 5.2
  Společnost na základě poskytnutí služby Vytěžování dat poskytne Příjemci vytěžování údajů z každé přijaté nebo uživatelsky uložené zásilky, dokumentu nebo pokladního bloku.

čl. 6. Cena za Služby a platební podmínky

 1. 6.1
  Licence k užívání Aplikace v rozsahu Základních funkcionalit se poskytuje bezúplatně.
 2. 6.2
  Ceny za poskytnutí Služby podle této smlouvy jsou stanovené v ceníku. Společnost je oprávněna měnit ceník, přičemž změna je účinná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna ceníku zveřejněna na portálu www.zelenaposta.cz. Pokud Klient se změnou ceníku nebude souhlasit, může před datem účinnosti změny Smlouvu vypovědět. Smlouva v takovém případě skončí dnem účinnosti změny. V případě, že Klient do data účinnosti změny Smlouvu nevypoví, stane se dnem účinnosti změněný ceník závazným pro obě strany. Poštovné bude Společnost účtovat podle aktuálně platného tarifu Provozovatele poštovních služeb.
 3. 6.3
  Cenu za poskytnuté Služby a poštovné se Odesílatel zavazuje Dodavateli zaplatit prostřednictvím měsíční faktury.
 4. 6.4
  V případě platby prostřednictvím faktury Společnost vystaví do 5. dne měsíce následujícího po příslušném měsíci fakturu za poskytnuté Služby. Rozsah poskytnuté Služby (evidenci odeslaných zásilek), za příslušný měsíc je dostupný v kontě Odesílatele na webové stránce Společnosti.
 5. 6.5
  Podkladem pro vystavení faktury za poštovné je doklad prokazující podání zásilky k poštovní přepravě a doklad o úhradě poštovného Dodavatelem Provozovateli poštovních služeb.
 6. 6.6
  Každá faktura musí obsahovat všechny požadované náležitosti daňového dokladu podle platného právního řádu České republiky. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti daňového dokladu, je Odesílatel oprávněn fakturu vrátit Společnosti.
 7. 6.7
  Uzavřením Smlouvy uděluje Odesílatel Společnosti souhlas, aby všechny daňové doklady za užívání Služby byly vystavovány ve formě elektronických faktur, které budou uloženy do jeho konta na webové stránce Společnosti a zaslány na e-mailovou adresu Odesílatele/Příjemce zadanou v rámci registrace. Elektronická faktura představuje plnohodnotný daňový doklad pro daňové účely.
 8. 6.8
  Splatnost měsíční faktury je čtrnáct (14) kalendářních dní ode dne doručení faktury Odesílateli/Příjemci.
 9. 6.9
  Odesílatel/Příjemce uhradí Společnosti za každý den zpoždění platby faktury za poskytnuté
 10. 6.10
  Služby smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž dnem úhrady se rozumí připsání dlužné částky na účet Společnosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok Společnosti na vyúčtování příslušného úroku z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku.
 11. 6.11
  Cenu za poskytnuté Služby a poštovné může Odesílatel/Příjemce zaplatit předem předplacením kreditu.
 12. 6.12
  V případě předplaceného kreditu Odesílatel uhradí jím zvolenou výšku kreditu prostřednictvím platebních bran vybraných bank nebo bankovním převodem ve svém kontě na webové stránce Společnosti. Následně mu Společnost na uhrazený kredit vystaví fakturu. Odesílatel je informován o výšce aktuálního kreditu prostřednictvím Aplikace na svém uživatelském profilu a bere na vědomí, že ze strany Společnosti bude Služba poskytnuta pouze do výšky aktuálního kreditu.

čl. 7. Reklamace

 1. 7.1
  V případě, že Služba nebyla poskytnuta podle dohodnutých podmínek, je Odesílatel/Příjemce oprávněn podat reklamaci.
 2. 7.2
  Odesílatel/Příjemce je oprávněn reklamovat zásilku, která byla doručována v rámci poskytování služeb do 14 dní od dodání zásilky adresátům, přičemž se bude postupovat tak, že Odesílatel/Příjemce podá písemnou reklamaci Společnosti.
 3. 7.3
  Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. a.)
   Identifikace reklamujícího – jméno, adresa, telefonní, e-mailový kontakt,
  2. b.)
   Identifikace reklamované zásilky – odesílatel, adresát, datum odeslání,
  3. c.)
   Důvod reklamace – ztráta, nedodání ve stanovené lhůtě, poškození, úbytek obsahu, dodání neoprávněnému adresátovi, nedodržení podmínek Služby apod.,
  4. d.)
   Náhrada škody – kdo uplatňuje případnou náhradu škody a komu má být vyplacena (odesílatel, adresát),
  5. e.)
   Jiné – ostatní údaje umožňující rychleji identifikovat případný vzniklý problém.
 4. 7.4
  Podání reklamace se nepovažuje za uplatnění práva na náhradu škody.
 5. 7.5
  Lhůta k vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů a začíná plynout dnem přijetí reklamace.
 6. 7.6
  V rámci reklamačního řízení může Společnost požadovat od Odesílatele/Příjemce i další relevantní informace potřebné k prošetření, přičemž se do lhůty k vyřízení reklamace nezapočítává lhůta potřebná k doplnění těchto informací.
 7. 7.7
  Rozhodnutí o reklamačním řízení zašle Společnost písemně na adresu Odesílatele/Příjemce uvedenou v reklamačním dopisu. Případnou náhradu škody vyplatí Společnost bezhotovostně.
 8. 7.8
  Za opodstatněnou se považuje každá reklamace, kdy Společnost nepostupovala v souladu s touto smlouvou.
 9. 7.9
  Pokud Společnost nedodrží lhůtu k vyřízení reklamace, tato se považuje za opodstatněnou a vzniká nárok na náhradu škody.

čl. 8. Odpovědnost za škody

 1. 8.1
  Společnost neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti a bezporuchového provozu portálu a Služby.
 2. 8.2
  Společnost není odpovědná za žádné škody, které vzniknou v důsledku užívání portálu a Služby v rozporu s právními předpisy nebo těmito podmínkami, neoprávněného přístupu, neschopnosti nebo nemožnosti užívat portál a Službu.
 3. 8.3
  Společnost nese odpovědnost za:
  1. a.)
   řádné a včasné plnění Služby, zejména za řádnou a včasnou distribuci zásilek Odesílatele/Příjemce,
  2. b.)
   kvalitu vytištěného textu v zásilkách identicky korespondující se zadáním Odesílatele/Příjemce.
 4. 8.4
  Odesílatel/Příjemce má právo na náhradu škody podle platných právních předpisů.
 5. 8.5
  Společnost neodpovídá za způsobenou škodu, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Společnosti nebo vzniklá až v době, kdy byla Společnost s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla Společnost podle smlouvy povinna překonat, ji však povinnosti k náhradě nezprostí.
 6. 8.6
  Odesílateli/Příjemci nenáleží náhrada za ušlý zisk.

čl. 9. Důvěrné informace a poštovní tajemství

 1. 9.1
  Každá strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jí byly poskytnuty, nebo které jinak získala v souvislosti s touto smlouvou s výjimkou následujících případů:
  1. a.)
   pokud je poskytnutí informace vyžadované od dotčené strany právními předpisy nebo orgánem dohledu nad činností strany;
  2. b.)
   pokud je informace veřejně dostupná z jiného důvodu, než je porušení povinnosti mlčenlivosti dotčenou stranou;
  3. c.)
   pokud je informace poskytnuta odborným poradcům dotčené strany (včetně právních, účetních, daňových a jiných poradců), kteří jsou buď vázáni všeobecnou profesionální povinností mlčenlivosti, nebo pokud se vůči dotčené straně zavázali povinností mlčenlivosti;
  4. d.)
   pro účely jakéhokoliv soudního, rozhodčího, správního nebo jiného řízení, kterého je dotčená strana účastníkem;
  5. e.)
   pokud je informace poskytnuta se souhlasem druhé strany;
  6. f.)
   pokud je informace poskytnuta ovládající osobě dotčené strany nebo ovládané osobě dotčené strany.
 2. 9.2
  Informace a údaje o zásilkách a o službách k nim poskytovaným kromě informací statistického charakteru, z kterých nevyplývá, kdo byl odesílatelem nebo adresátem, obsah zásilky (listovní tajemství) nebo obsah ostatních zásilek jsou předmětem poštovního tajemství. Každý kdo přijde do styku s poštovním tajemstvím je povinen zachovávat mlčenlivost a zabránit, aby se s ním seznámila jiná osoba. Společnost neodpovídá za únik informací a údajů o zásilkách a o obsahu zásilek, pokud je možnost jejich přímého přečtení, rozmnožení nebo jiného nechráněného získání před jejich podáním od odesílatele nebo po jejich dodání adresátovi.
 3. 9.3
  Doklady a údaje o zásilce uchovává Společnost tři roky ode dne převzetí zásilky, pokud jde o podací doklady, nebo tři roky ode dne dodání, pokud jde o dodací doklady a doklady a údaje o poskytnuté poštovní službě tři roky ode dne jejich poskytnutí.
 4. 9.4
  Nejpozději ke dni ukončení této smlouvy je Společnost povinna:
  1. a.)
   vrátit Odesílateli/Příjemci (bez ponechání si jakýchkoliv kopií) jakékoliv a všechny dokumenty na kterých jsou zaznamenány jakékoliv informace, které získala Společnost v souvislosti s plněním této smlouvy;
  2. b.)
   zničit nebo trvale vymazat (bez ponechání si jakýchkoliv kopií), a zajistit, aby každá osoba, které byly takové informace poskytnuty, zničila nebo trvale vymazala, zejména z počítačů, pevných disků, mobilních disků nebo jiných zařízení, v kterých jsou takové informace uloženy, jakékoliv a všechny informace, které se jakýmkoliv způsobem týkají nebo vztahují k plnění smlouvy ve prospěch Odesílatele/Příjemce ; uvedená povinnost se nevztahuje na uchovávání údajů Společností a třetími osobami, prostřednictvím kterých se poskytovaly Služby podle Smlouvy, které vyplývají z plnění si zákonných povinností.

čl. 10. Ochrana osobních údajů

 1. 10.1
  Odesílatel/Příjemce, poskytuje Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, za účelem plnění povinností souvisejících s poskytováním elektronických služeb zaměřených zejména na příjem, vytváření, zpracování, uchovávání, odesílání a doručování elektronických zásilek (dokumentů) jakož i vytěžování dat z uložených nebo přijatých dokumentů (dále jen Účel).
 2. 10.2
  Odesílatel/Příjemce, poskytuje Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu trvání Smlouvy a následujících dvou (2) měsíců po ukončení smluvního vztahu; déle je Společnost oprávněna tyto údaje zpracovávat pouze v rozsahu a způsobem, který je potřebný k řádnému plnění jejích zákonných povinností. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Klient je oprávněn si vyžádat informaci o zpracovávaných osobních údajích. V případě, že se Klient domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení a o odstranění závadného stavu. Klient je oprávněn obrátit se žádostí o zjednání nápravy na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. 10.3
  Odesílatel/Příjemce, potvrzuje, že mu Společnost předem prostřednictvím těchto VOP a stránek www.zelenaposta.cz , poskytla všechny informace, které je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, které musí být oznámeny před získáním osobních údajů.
 4. 10.4
  Odesílatel/Příjemce, bere na vědomí, že při zpracování jeho osobních údajů může dojít k jejich přeshraničnímu přenosu, a to do členských států Evropské unie nebo států, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 5. 10.5
  Odesílatel/Příjemce, pro případ, že při používání Aplikace poskytne Společnosti přímo či nepřímo osobní údaje třetích osob (Dotčené osoby), prohlašuje, že disponuje všemi souhlasy Dotčených osob ve formě vyžadované Právní úpravou ochrany osobních údajů, které jsou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, potřebné ke zpracování osobních údajů Dotčených osob Odesílatelem/Příjemcem a k poskytnutí či zpřístupnění osobních údajů Dotčených osob Společnosti, a to nejméně v rozsahu, za účelem a po dobu uvedenou v odst. těchto VOP.
 6. 10.6
  Odesílatel/Příjemce, dále prohlašuje, že vůči Dotčeným osobám řádné splnil informační povinnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů Dotčených osob a s jejich poskytnutím či zpřístupněním Společnosti, včetně informace o přeshraničním přenosu osobních údajů Dotčených osob ve smyslu poslední vety odst. 10.4 těchto VOP. Zároveň prohlašuje, že souhlasy Dotčených osob podle tohoto odstavce na požádání poskytne Společnosti, a to bez zbytečného odklad
 7. 10.7
  Odesílatel/Příjemce, se zavazuje pro případ, že se kterékoliv jeho prohlášení v tomto článku těchto VOP ukáže jako nepravdivé nebo se takovým stane a v této souvislosti budou Společnosti uloženy jakékoliv sankce, v plné míře odškodnit a nahradit Společnosti jakékoliv související náklady.
 8. 10.8
  Odesílatel/Příjemce fyzická osoba, bere na vědomí, že Společnost, při vybraných činnostech v rámci poskytování služeb Hybridní pošty, pověřila zpracováním osobních údajů, třetí osoby, jako zprostředkovatele. Seznam třetích osob, zprostředkovatelů, je zveřejněn na portálu www.zelenaposta.cz.
 9. 10.9
  Odesílatel/Příjemce fyzická osoba bere na vědomí, že svá práva vůči Společnosti může uplatňovat v souladu s ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 10. 10.10
  Společnost ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů informuje Odesílatele/Příjemce, že poskytnuté osobní údaje zpracovává za dohodnutým Účelem pouze v rozsahu a způsobem, který je potřebný k řádnému plnění Služby v informačním systému „Zelená pošta“.
 11. 10.11
  Společnost je oprávněna započít se zpracováním osobních údajů ode dne uzavření Smlouvy. Společnost prohlašuje, že je odborně, technicky, organizačně a personálně způsobilá zpracovávat osobní údaje; bezpečnost zpracování osobních údajů je zaručená bezpečnostními opatřeními, které odpovídají způsobu zpracování osobních údajů a byly přijaty v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 12. 10.12
  Společnost je povinná smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů v znění pozdějších předpisů, chránit osobní údaje Odesílatele/Příjemce, které mu byly zpřístupněny na plnění této Smlouvy. Společnost je zejména povinná:
  1. a.)
   zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Odesílatele/Příjemce, přičemž tato povinnost trvá i po zániku této smlouvy,
  2. b.)
   zajistit ochranu osobních údajů před odcizením, ztrátou, poškozením, neoprávněným přístupem, změnou nebo rozšiřováním,
  3. c.)
   neposkytovat a nezpřístupňovat osobní údaje zákazníků Odesílatele/Příjemce třetím osobám kromě třetích osob, zprostředkovatelů, které jsou zveřejněny na portálu www.zelenaposta.cz,
  4. d.)
   dodržovat ostatní ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v znění pozdějších předpisů.
 13. 10.13
  Společnost je povinna vždy po zániku této smlouvy zlikvidovat osobní údaje Odesílatele/Příjemce, pokud zákon nestanoví jinak.

čl. 11. Další ujednání

 1. 11.1
  V případě neoprávněného užíváni uživatelského profilu nebo přihlašovacího jména a hesla Odesílatele/Příjemce je Odesílatel/Příjemce povinen okamžitě uvědomit Společnost. Odesílatel/Příjemce v plném rozsahu odpovídá za jakékoliv činnosti realizované pod jeho přihlašovacím jménem a heslem a v uživatelském profilu.
 2. 11.2
  Užití Služby pro jiný než definovaný účel je zakázáno. Odesílatel/Příjemce prohlašuje, že Službu nebude užívat pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a těmito podmínkami.
 3. 11.3
  Odesílatel/Příjemce bere na vědomí, že Společnost je oprávněna poskytovat služby hybridní pošty rovněž prostřednictvím svých smluvních partnerů (Provozovatel poštovních služeb), s kterým má uzavřenu smlouvu ve smyslu § 5 zák. č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.
 4. 11.4
  Veškerá komunikace a jakékoliv právní úkony směrující k založení, změně nebo ukončení právních vztahů, které souvisí s užíváním Aplikace nebo se Smlouvou, včetně těch, které vyžadují písemnou formu, budou uskutečněny prostředky dálkové komunikace, konkrétně prostřednictvím elektronické pošty, a to i bez elektronického podpisu.
 5. 11.5
  Společnost si vyhrazuje právo oznamovat jakékoliv skutečnosti související s poskytováním Služby prostřednictvím elektronické pošty na primární elektronickou adresu uvedenou Odesílatelem/Příjemcem v uživatelském profilu. Odesílatel/Příjemce může zasílat elektronickou poštu Společnosti na emailovou adresu obchod@zelenaposta.cz.
 6. 11.6
  Elektronická pošta se považuje za doručenou dnem následujícím po dni jejího odeslání na emailovou adresu podle tohoto odstavce.
 7. 11.7
  Společnost a Odesílatel/Příjemce se dohodli, že všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecným místně příslušným soudem České republiky.

čl. 12. Platnost smlouvy

 1. 12.1
  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. 12.2
  Smlouvu je možné ukončit:
  1. a.)
   dohodou,
  2. b.)
   výpovědí i bez uvedení důvodu,
  3. c.)
   odstoupením ze strany Společnosti.
 3. 12.3
  Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou ke kterémukoliv dohodnutému termínu.
 4. 12.4
  Smlouvu je možné ukončit výpovědí i bez uvedení důvodu, a to zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském profilu v případě Odesílatele/Příjemce, nebo na e-mailovou adresu obchod@zelenaposta.cz v případě Společnosti. Výpověď nabývá účinnosti a Smlouva zaniká uplynutím 30 dní od jejího doručení.
 5. 12.5
  Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, pokud Odesílatel/Příjemce:
  1. a.)
   se dopustí jakéhokoliv porušení povinnosti ze Smlouvy nebo z těchto VOP, které se podle těchto VOP považuje za podstatné porušení Smlouvy,
  2. b.)
   si neobnovil kredit po dobu nejméně 2 po sobě následujících měsíců,
  3. c.)
   nastanou jiné důvody pro odstoupení od Smlouvy podle právních předpisů České republiky.

čl. 13. Závěrečné ustanovení

 1. 13.1
  Vztahy Společnosti a Odesílatele/Příjemce se řídí těmito všeobecnými podmínkami, obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky, a to v uvedeném pořadí.
 2. 13.2
  V případě, že mezi Společností a Odesílatelem/Příjemcem je uzavřená zvláštní Smlouva o poskytování služeb, platí v případě odlišnosti ustanovení mezi zvláštní smlouvou a těmito podmínkami úprava sjednaná mezi Společností a Odesílatelem/Příjemcem ve zvláštní smlouvě o poskytování služeb.
 3. 13.3
  V případě, že tyto VOP obsahují ustanovení, která jsou ve vztahu k Odesílatelům/Příjemcům jako spotřebiteli nepřijatelnou obchodní podmínkou ve smyslu obecně závazných právních předpisů, taková ustanovení se na vztah mezi Společností a Odesílatelem/Příjemcem nebudou aplikovat.
 4. 13.4
  V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení všeobecných podmínek, pokud to nevylučuje ve smyslu obecně závazných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení.
 5. 13.5
  Společnost je oprávněna změnit nebo úplně nahradit tyto VOP (dále „změna“). Tuto změnu Společnost zveřejní elektronicky a/nebo zveřejněním v zasílaném obsahu spolu s určením její platnosti a účinnosti, přičemž zveřejnění Společnost zajistí nejpozději 15 dní před účinností změny. Pokud Klient se změnou podmínek nebude souhlasit, může před datem účinnosti změny Smlouvu vypovědět. Smlouva v takovém případě skončí dnem účinnosti změny. V případě, že Klient do data účinnosti změny Smlouvu nevypoví, řídí se vzájemné vztahy Společnosti a Odesílatele/Příjemce ode dne účinnosti změny změněnými všeobecnými podmínkami.
 6. 13.6
  Užíváním portálu Odesílatel/Příjemce bez výhrad přijímá tyto VOP, které jsou pro Odesílatele/Příjemce v plném rozsahu závazné. Užívání portálu a Služby je dobrovolné. Pokud Odesílatel/Příjemce nesouhlasí s jakýmkoliv ustanovením těchto podmínek nebo jejich pozdější úpravy, je povinen okamžitě ukončit užívání portálu a Služby.
 7. 13.7
  Společnost zveřejní VOP na portálu www.zelenaposta.cz.
 8. 13.8
  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na portálu www.zelenaposta.cz a účinnost 15. dnem od jejich zveřejnění na portálu.